Kontakt

Kontaktný formulár

Príbehy pacientov z praxe

Priebeh liečby

Abstrakt

Fungovanie magnetického liečenia sa budem snažiť pre jednoduchosť opísať na elektro-magnetických javoch s absenciou bunkovej a  molekulárne úrovne. Každý človek potrebuje pre svoje zdravie prijímať prirodzene zemský magnetizmus, ktorý každý človek prijíma cez vlastné magnetické pole človeka, bunky (budenie/dobíjanie buniek vzniká pretínaním vlastného magnetického poľa človeka a magnetického poľa zeme) v ľudskom organizme a teda tiež cez nervovú sústavu/nervové dráhy človeka.

Samozrejme každá živá bunka v  tele je zdrojom magnetického poľa a  na povrchu ľudského teľa  je cca. 98000 energetických bodov,  ktoré sú tiež zdrojom magnetizmu.

Ďalej sa budem snažiť izolovane vysvetliť vzťah magnetizmu k budenému elektrickému napätiu v nervových dráhach a naopak.

Nervovú sústavu človeka, resp. každú zdravo fungujúcu nervovú dráhu si môžeme predstaviť ako izolovaný elektrický vodič, ktorý je pod elektrickým napätím ( elektrický prúd prúdi do neurónov so strednou hodnotou elektrickému napätia 0,07V, kde V – volt je jednotka elektrického napätia) a elektrickým prúdom ktorý okolo seba vytvára magnetické pole.

Ak je elektrických vodičov viac a boli by anatomicky usporiadané ako nervové dráhy

v ľudskom tele, tak potom v jednoduchosti povedané, intenzita vlastného magnetického poľa človeka (I) = p x 0,07V kde (p) je počet nervových dráh.

Zo vzorca je vidno, že čím je vyšší počet nervových dráh, tým je väčšie vlastné magnetické pole človeka. Vlastné magnetické pole človeka kopíruje cca. do 50cm siluetu človeka a  má priestorový tvar vajíčka. Pokiaľ by bolo elektrické napätie v nervových dráhach 0V,  potom vlastné vonkajšie magnetické pole človeka by bolo tiež nulové .

Po krátkom technickom výklade sa dostávame k jadru veci. Ľudský mozog je zdrojom el.

signálov a riadi všetky procesy v ľudskom organizme (biologické, pohybové, zmyslové

a pod.). Príčinou vzniku uvedených diagnóz je, že mozog počas tehotenstva alebo počas pôrodu nemal dostatok živín, kyslíka a preto teraz nefunguje normálne, typicky, rýchlo a v plnom rozsahu, dôsledkom čoho napr. nefunguje dostatočne jemná pohybová motorika prstov na rukách. V príslušných nervových dráhach nie je dostatočné el. napätie a dostatočný el. prúd pritekajúci do príslušných neurónov, to sa prejavuje aj zúžením vlastného magnetického poľa človeka v okolí slabo mozgom elektricky budených nervových dráh. V tomto mieste vzniká magnetická diera vo vlastnom magnetickom poli človeka alebo tzv. nehomogénne vlastné magnetické pole človeka. Takýto jav môže nastať tiež, ak je niektorý ľudský orgán chorý a mozog je zdravý. Taktiež v okolí chorého miesta človeka sa aj zvonka vytvorí zúžené – nehomogénne vlastné magnetické pole človeka a organizmus v tomto mieste nie je dostatočne zvonka budený magnetickým poľom zeme kvôli malému počtu vlastných magnetických siločiar v zúženom magnetickom priestore. Následne vzniká vnútorná energetická nevyváženosť a choré miesto berie energiu zo zdravého miesta, konkrétne z párového orgánu opačnej energetickej polarity napr. (pľúca – hrubé črevo, srdce – tenké črevo, pečeň – žlčník a pod.). Napr. príčinou zlých pečeňových krvných testoch môže byť aj chorý žlčník, takže v tomto prípade netreba liečiť pečeň ale žlčník.

Liečenie touto starou technikou vysvetlím na jednoduchom príklade, ktorý sa dá meraním zhmotniť a teda aj technicky obhájiť.

Samotné prírodné magnetické liečenie na podobnom princípe aplikovali starí indiáni pri liečení chorých. Rozostavili sa do tvaru kruhu v blízkosti seba, tak aby sa im pretínali a spájali vlastné magnetické polia, ktoré sa tým pádom sčítavali. Do stredu kruhu bolo uložené choré dieťa a usporiadaní do tvaru kruhu svojou rotáciou-chodením v kruhu, pretínaním magnetického poľa a  pretínaním magnetického poľa zeme (princíp elektrického dynama), dupaním nôh vznikali vibrácie samých seba a tým aj vibrácie magnetického poľa zeme. V okolí tohto dynamického javu vzniklo veľmi zosilnené prírodné magnetické pole zeme, ktoré budilo a komplexne-uzdravovalo cez vlastné magnetické pole chorého dieťa – celý organizmus.

Intenzita zosilnenia magnetického poľa je pre uvedený príklad najviac závislá od:

i – počtu indiánov v kruhu

fz – frekvencie zeme vyvolanej dupaním nôh

r – uhlovej rýchlosti, resp. rotačnej rýchlosti indiánov v kruhu

Je tiež dokázané, že zvieratá napr. holuby a  psi sa orientujú v  priestore aj pomocou magnetického poľa zeme. Psi  vidia vonkajšie magnetické pole človeka a podľa toho akú farbu/vlnovú dĺžku vidia podľa toho sa k človeku správajú. Robili sa pokusy pri ktorých holubovi pripevnili na hrudník permanentný magnet, ktorý v okolí holuba čiastočne rušil magnetické pole zeme a preto holub z miesta odletel s netypickými pohybmi iba na vzdialenosť dohľadu holubníka .

Tak isto existujú ľudia, ktorí intenzívnejšie vnímajú/cítia magnetické pole a vedia ho zosilniť napríklad na dvojnásobnú liečivú hodnotu.

Teraz vysvetlím aj nežiaduce účinky magnetického vákua a naopak tiež nežiaduci vplyv vysokej intenzity magnetického poľa na zdravie človeka v bežnom živote.

Niekoľko mesačný pobyt človeka vo vesmíre, v ktorom bol človek okrem iného vystavený vesmírnemu magnetickému vákuu, malo negatívny vplyv na zdravé fungovanie celého organizmu. Po ich návrate na Zem, boli u niektorých kozmonautov navonok spozorované nápadné netypické prejavy mimiky tváre, poruchy reči a iné  zdravotné problémy. Z uvedeného dôvodu začali do kozmických lodí inštalovať magnetické generátory nahrádzajúce zemský magnetizmus.

Výskumy dokázali, že dlhodobé pôsobenie veľmi silných magnetických žiaričov na človeka s magnetickou intenzitou vyššou ako 4mikro T(Tesla) sú príčinou vzniku leukémie a onkologických ochorení. Zdraviu nebezpečné je zváranie elektrickým oblúkom, dlhodobé zdržiavanie sa v elektrárňach a trafostaniciach, ktorých magnetická intenzita od  magnetického zdroja v určitej vzdialenosti  stúpne z  0,1mikro T  na  4mikro T, čo je  štyridsať násobok považovanej bezpečnej hodnoty.

Medzi najviac nebezpečný magnetický žiarič po mobilnom telefóne je považovaná mikrovlnná rúra a staré elektromagnetické konštrukcie televíznych obrazoviek ktoré neskôr nahradili LCD a plazmové obrazovky.

V bežnom živote, by sa mali zo zdravotného hľadiska, redukovať predmety, ktoré v blízkosti človeka rušia/izolujú/blokujú/tienia životne dôležité magnetické pole zeme.

Odpory pôsobiace priamo a  nepriamo proti pôsobeniu zemskému magnetizmu a proti magnetickému liečeniu, ktoré sa dajú počas trvania liečby ľahko minimalizovať  môžeme rozdeliť na:

a.)Elektromagnetické žiariče: mobilné telefóny, mikrovlnná rúra, vysokonapäťové     vodiče, vysokonapäťové transformátory, elektrický oblúk.

b)Tienidlá z magneticky vodivého materiálu: železobetónové stavby, kovové predmety

    ako sú prstene, retiazky, náramky na tele človeka.

c.)Chemické odpory: lieky, drogy, alkohol .

d.)Elektrochemické odpory: chemoterapia .

e.)Žiarenia: rádioaktívne žiarenie, el. magnetické slnečné žiarenie, rongenové žiarenie.

f.)Priestorové: geopatogénne zóny.

g.)Bloky polohou končatín: spojenie dlaní, prekrížené spojené ruky a nohy.

h.)Psychické bloky: nedôvera v liečiteľa, posadnutosť/halucinácie, veľké karmické dlhy.

i.)Anatomické a iné zmeny: nápadne odlišný tvar hlavy, mechanické a iné poškodenie   mozgu, nervových dráh a pod. .